Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to adjust"

 

"to adjust" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-65 z 418

to adjust {czasownik}

to adjust [adjusted|adjusted] {czas.} (też: to accommodate, to adapt, to gear to, to connaturalize)

dostosować {czas. dk}

You can adjust these preferences in the Settings section of the Upload drop-down menu.

Ustawienia te możesz dostosować w sekcji Ustawienia menu rozwijanego Prześlij.

Conversion Optimizer can adjust to gradual changes in the conversion rate.

Optymalizator konwersji może się dostosować do stopniowych zmian współczynnika konwersji.

In some cases, your doctor may need to adjust your dose or check your blood levels.

W niektórych przypadkach lekarz może dostosować dawkę lub zlecić przeprowadzenie badań krwi.

All cookies are allowed by default, but you can adjust this setting.

Domyślnie wszystkie pliki cookie są dozwolone, jednak to ustawienie można dostosować.

If we want to be successful, we must change our habits and adjust our way of life.

Jeżeli chcemy odnieść sukces, musimy zmienić nasze przyzwyczajenia i dostosować sposób życia.

to adjust [adjusted|adjusted] {czas.} (też: to gear, to connaturalize, to dovetail, to key)

From the ruler you can adjust margins, indents, and tabs:

Za pomocą linijki można dostosowywać marginesy, wcięcia i tabulatory:

You adjust marker locations that others can view and search.

Możesz dostosowywać lokalizacje znaczników, które mogą być wyświetlane i wyszukiwane przez użytkowników.

Each petal adjusts itself separately to keep the highest temperature on it.

Każdy z płatków dostosowuje się oddzielnie żeby utrzymać jak najwyższą temperaturę.

This is then adjusted every other day according to the patient 's response to treatment.

Dawkę tę następnie dostosowuje się co drugi dzień w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

We created the responsive room where the lights music and blinds adjusted to your state.

Stworzyliśmy responsywny pokój, gdzie światła, muzyka i zasłony dostosowywały się do twojego stanu.

to adjust [adjusted|adjusted] {czas.} (też: to regulated, to regulate, to vary, to reset)

sodium hydroxide hydrochloric acid as pH adjuster water for injections

sodu wodorotlenek kwas solny jako środek regulujący pH woda do wstrzykiwań

Doses and dose frequency (how often Nespo is given) are adjusted depending on the response.

Dawki i częstotliwość dawkowania (jak często podaje się Nespo) reguluje się w zależności od reakcji.

Doses and dose frequency (how often Aranesp is given) are adjusted depending on the response.

Dawki i częstotliwość dawkowania (jak często podaje się Aranesp) reguluje się w zależności od reakcji.

What we see of the real world is not the unvarnished world but a model of the world, regulated and adjusted by sense data, but constructed so it's useful for dealing with the real world.

Nasz "prawdziwy świat" to nie jest prawdziwy świat, ale model świata, regulowany i dostrajany przez dane jakie odbieramy, i skonstruowany tak, aby był dla nas użyteczny w świecie rzeczywistym.

to adjust [adjusted|adjusted] {czas.} [techn.]

uregulować {czas. dk} [techn.]

to adjust [adjusted|adjusted] {czas.} (też: to correct, to remediate, to rectify, to revise)

korygować {czas. ndk}

Cystine levels in white blood cells should be monitored to adjust the dose.

Należy monitorować poziom cystyny w krwinkach białych i odpowiednio korygować dawkę leku.

We will be able to prevent and adjust fiscal and economic imbalances, which is one of the best guarantees of economic growth and jobs.

Będziemy w stanie zapobiegać zaburzeniom równowagi fiskalnej i gospodarczej oraz korygować je, co jest jedną z najlepszych gwarancji wzrostu gospodarczego i miejsc pracy.

If the oral solution is used, the dose is adjusted to the nearest 2.5 ml.

W przypadku stosowania roztworu doustnego dawkę koryguje się do najbliższego 2, 5 ml.

The dose is adjusted depending on the patient 's response to treatment or side effects.

Dawkę tę koryguje się w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie oraz od działań niepożądanych.

The dose is adjusted according to how well the patient responds to and tolerates the treatment.

Dawkę koryguje się w zależności od odpowiedzi na leczenie występującej u pacjenta oraz tolerancji leczenia.
nastawić {czas. dk}

to adjust [adjusted|adjusted] {czas.} (też: to reset, to smooth out, to fine-tune)

wyregulować {czas. dk}

to adjust [adjusted|adjusted] (to sth) {czas.} (też: to accustom oneself)

oswoić się (z czymś) {czas. zwr. dk}
dopasować się {czas. zwr. dk}

It was able to adjust swiftly to the new realities and to reach a consensus about the way forward.

Potrafiła szybko dopasować się do nowej rzeczywistości i osiągnąć kompromis w zakresie dalszych działań.

to adjust [adjusted|adjusted] {czas.} (też: to acclimate, to gear, to climatize)

przystosowywać {czas. ndk}

to adjust [adjusted|adjusted] (to sth) {czas.} (też: to accustom oneself)

oswajać się (z czymś) {czas. zwr. ndk}

to adjust [adjusted|adjusted] (to each other) {czas.} (też: to adapt)

dotrzeć się {czas. zwr. dk}

to adjust [adjusted|adjusted] (to each other) {czas.} (też: to adapt)

to adjust [adjusted|adjusted] {czas.} (też: to modify, to trim)

During your treatment, the doctor may adjust the dose, depending upon your response.

Podczas leczenia, lekarz może modyfikować dawkę, zależnie od odpowiedzi pacjenta.

Your doctor may adjust your dose if you have kidney problems.

Lekarz może modyfikować dawkę leku w przypadku zaburzenia czynności nerek.

Afterwards regular blood tests by your doctor will be required to define the correct dose and to adjust the dose from time to time.

Aby dobrać odpowiednią dawkę i modyfikować jej wielkość, w razie konieczności w trakcie leczenia konieczne będą dalsze, regularne badania krwi.

This dosage can be individually adjusted by increments of 0.5 mg once daily not more frequently than every other day, if needed.

W razie konieczności, dawkowanie może być indywidualnie modyfikowane poprzez zwiększanie dawki o 0, 5 mg na dobę, nie częściej, niż co drugi dzień.

to adjust [adjusted|adjusted] {czas.} (też: to match, to appeal)

  przypasować {czas. dk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "adjust":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to adjust" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Atripla, your doctor may need to adjust your dose of the calcium channel blocker.

stosowania leku Atripla lekarz może zmienić dawkę antagonisty kanału wapniowego.

In exceptional cases the dose can be adjusted to a maximum of 100 mg once daily.

W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 100 mg raz na dobę.

In the presence of renal insufficiency the infusion dose/ rate should be adjusted.

Natomiast w przypadku niewydolności nerek, modyfikacja dawki jest konieczna.

The dose may be adjusted up to 120 mg a day based on your response to XERISTAR.

Dawka może być zwiększona aż do 120 mg w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

The dose may be adjusted up to 120 mg a day based on your response to CYMBALTA.

Dawka może być zwiększona aż do 120 mg w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

The ECB adjusts the shares every five years and whenever a new country joins the EU.

Wkłady są korygowane przez EBC co pięć lat oraz każdorazowo po rozszerzeniu UE.

The dosage and timing of dose of Optisulin should be individually adjusted.

Dawkowanie oraz porę stosowania preparatu Optisulin należy ustalić indywidualnie.

Measure antithrombin levels daily, in order to adjust the individual dose.

W celu ustalenia dawki indywidualnej, nalezy codziennie oznaczac poziomy antytrombiny.

Sodium hydroxide and/ or hydrochloric acid may have been used to adjust acidity.

TEKST NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM (PUDEŁKO TEKTUROWE) (5 wstrzykiwaczy 3 ml)

if you have serious kidney or liver problems, your doctor may need to adjust your dose

jeśli pacjent ma chorobę zwaną neuropatią autonomicznego układu nerwowego, do której

The dose may need to be adjusted in patients with liver or kidney disease.

Dawka może wymagać skorygowania u pacjentów z chorobami wątroby lub nerek.

Doses should be adjusted for significant changes in body weight (see Tables 2 and 3).

Dawki należy zmodyfikować w przypadku istotnych zmian masy ciała (patrz Tabela 2 i 3).

Your doctor will review and adjust your dosage if necessary after 2 weeks of treatment.

W razie konieczności lekarz może zmienić dawkę leku po 2 tygodniach leczenia.

Your doctor may adjust the dose to 2.5 mg based on your response to CIALIS.

Lekarz może zmienić dawkę na 2, 5 mg w zależności od odpowiedzi pacjenta na lek CIALIS.

Hydrochloric acid and/ or sodium hydroxide solution may be added to adjust pH.

Kwas solny i (lub) wodorotlenek sodu mogą być dodane w celu uzyskania odpowiedniego pH.

Its volatility in recent years has hit hard and made it difficult to adjust gradually.

Ich zmienność w ostatnich latach była bardzo uciążliwa i utrudniła stopniową regulację.

Your dose will be adjusted depending on the level of Rapamune in your blood.

Dawka będzie modyfikowana w zależności od stężenia leku Rapamune we krwi.

The dose may need to be adjusted for patients who experience side effects.

U pacjentów, u których wystąpią działania niepożądane, dawka może wymagać skorygowania.

Sucrose Mannitol Glacial acetic acid Sodium hydroxide (to adjust the pH)

Sacharoza Mannitol Kwas octowy lodowaty Sodu wodorotlenek (do uzyskania właściwego pH)

Thus, we need to adjust procedures, both in practice and in legislation.

Musimy zatem skorygować procedury w wymiarze zarówno praktycznym, jak i prawnym.
 

Wyniki z forum

"to adjust" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku rosyjsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.