EN acquired
volume_up
{przymiotnik}

acquired (też: obtained)
volume_up
nabyty {przym. m.}
It is used to treat adults infected with human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1), a virus that causes acquired immune deficiency syndrome (AIDS).
Preparat stosuje się w leczeniu osób dorosłych z zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV- 1) – wirusem, który wywołuje nabyty zespół niedoboru odporności (AIDS).
acquired (też: concerned, embarrassed, emphatic, worried)
volume_up
przejęty {przym. m.}
There will be a period of two years in which the capital and some of the reserves of the company acquired will not be able to be distributed to new proprietors.
Zostanie wprowadzony dwuletni okres, podczas którego kapitał oraz część rezerw przejętej spółki nie będą podlegać podziałowi pomiędzy nowych właścicieli.

Przykłady użycia - "acquired" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAcquired Immune Deficiency Syndrome
EnglishAcquired Immunodeficiency Syndrome
EnglishThis is expected to help in the treatment of community-acquired pneumonia.
Powyższa terapia ma na celu wspomóc leczenie pozaszpitalnego zapalenia płuc.
EnglishThe fact is that most crimes are not committed using legally acquired weapons.
Faktem jest, że większość przestępstw nie jest popełniana przy użyciu legalnie nabytej broni.
EnglishThis is the virus that causes Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Wirus ten powoduje rozwój zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS).
EnglishIn case of known or suspected acute or chronic types of porphyria (i. e. inherited or acquired
W przypadku rozpoznanej lub podejrzewanych ostrych lub przewlekłych typów porfirii (tj.
EnglishAnd then about a year and a half ago, Google actually acquired this company.
Jakieś półtora roku temu firma została wykupiona przez Google.
Englishsyndrome (if not excluded by ECG) and in patients with known acquired QT interval prolongation.
go w badaniu EKG) oraz u pacjentów z nabytym wydłużeniem odstępu QT. t le
EnglishHospital acquired infections are also attracting ever more attention from the media and politicians.
Problem zakażeń szpitalnych zwraca również coraz większą uwagę mediów i polityków.
EnglishInfection of the lungs acquired (pneumonia) outside the hospital, except severe cases
pozaszpitalne zapalenie płuc, z wyjątkiem ciężkich przypadków ostre bakteryjne zapalenie zatok dni
EnglishThis combination requires a redefinition of the ways in which knowledge is transmitted and acquired.
Takie połączenie wymaga określenia na nowo sposobów przekazywania i zdobywania wiedzy.
EnglishAfter almost 50 years of existence, the European Baccalaureate has indeed acquired a high intrinsic value.
Po prawie 50 latach istnienia matura europejska jako taka zyskała wysoką wartość.
EnglishChildren who suffer from inborn AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) and recurrent infections.
z wrodzonym AIDS (zespół nabytego niedoboru odporności) i nawracającymi
EnglishFor me, like millions of other people around the world today, English is an acquired language.
Dla mnie, jak i dla millionów innych ludzi na świecie dzisiaj, angielski jest nabytym językiem.
EnglishInfection of the lungs (pneumonia) acquired outside the hospital, except severe cases
pozaszpitalne zapalenie płuc, oprócz ciężkich przypadków
EnglishYou should be able to trust the manufacturer and the product acquired.
Powinien mieć zaufanie do producenta i do nabytego produktu.
EnglishTygacil was also expected to be used to treat adults with community-acquired pneumonia.
Preparat Tygacil miał być również stosowany w leczeniu osób dorosłych z pozaszpitalnym zapaleniem płuc.
EnglishThe review planned for 2007 thus became more urgent and acquired greater political relevance.
Planowany na rok 2007 przegląd stał się zatem jeszcze pilniejszy i zyskał większe znaczenie polityczne.
EnglishThe term cohesion has acquired special significance within the Union.
Słowo "spójność” nabrało szczególnego znaczenia w Unii.
EnglishBut that is where the Tasmanian devil cancer has acquired an absolutely amazing evolutionary adaptation.
Rak diabła tasmańskiego jest inny, posiadł zupełnie niezwykłą zdolność adaptacji ewolucyjnej.