Search for the most beautiful word
high esteem
Brazil

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to achieve"

 

"to achieve" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-46 z 3236

to achieve {czasownik}

to achieve [achieved|achieved] {czas.} (też: to accomplish, to attain, to hit, to log)

osiągnąć {czas. dk}

On the question of security, we have still not achieved what we need to achieve.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nadal nie osiągnęliśmy tego, co chcemy osiągnąć.

We need confidence to achieve this and the people of Europe need perspectives.

Potrzebujemy pewności, by to osiągnąć, a mieszkańcy Europy potrzebują perspektyw.

All of us together can achieve an agreement in Copenhagen at the end of 2009.

Wszyscy razem możemy osiągnąć porozumienie w Kopenhadze pod koniec roku 2009.

The problem, the real political problem, is how to achieve the essential aim.

Problem, realny problem polityczny, polega na tym, jak osiągnąć ten zasadniczy cel.

Let us continue to work to achieve the best possible result for maritime safety.

Kontynuujmy pracę, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat dla bezpieczeństwa na morzu.

to achieve [achieved|achieved] {czas.} (też: to obtain, to accomplish, to attain, to reach)

uzyskać {czas. dk}

In terms of political will, we must work harder to achieve more consistency.

Jeżeli chodzi o wolę polityczną, musimy pracować ciężej, by uzyskać większą konsekwencję.

President of the Commission. - I can give an assurance that we will try to achieve it.

przewodniczący Komisji - Mogę zagwarantować, że spróbujemy to uzyskać.

He has to use maximum political tact in order to achieve unanimity.

Musi on wykazać się największym taktem politycznym, by uzyskać jednomyślność.

Because the light-activated pore is encoded in DNA, we can achieve incredible precision.

Ponieważ por aktywowany światłem jest zakodowany w DNA, możemy uzyskać nadzwyczajną precyzję.

Most importantly, we have to achieve greater economies of scale in Europe.

Co najważniejsze, musimy uzyskać w Europie większe korzyści skali.

to achieve [achieved|achieved] {czas.} (też: to actualize, to act out, to accomplish, to realize)

zrealizować {czas. dk}

Another important objective which the ENP was supposed to achieve is energy security.

Kolejnym ważnym celem, jaki EPS miała zrealizować, jest bezpieczeństwo energetyczne.

That example should be followed and we need a framework directive to achieve that.

Powinniśmy iść za tym przykładem, a aby to zrealizować potrzebujemy ramowej dyrektywy.

Only a combination of different measures can ultimately achieve the goal.

Cel można zrealizować wyłącznie za sprawą połączenia rozmaitych środków.

We expect ambitious decisions from the European Council in order to achieve this.

Aby to zrealizować, oczekujemy od Rady Europejskiej ambitnych decyzji.

We need to reduce our own emissions by 70% to 80% if we are to achieve the climate targets.

Jeśli mamy zrealizować cele związane z klimatem, musimy obniżyć własne emisje o 70 - 80%.

to achieve [achieved|achieved] {czas.} (też: to accomplish, to consummate, to cater to sth)

spełnić {czas. dk}

However, in order to achieve this objective, two preconditions need to be met.

Aby jednak osiągnąć ten cel, trzeba spełnić dwa warunki wstępne.

We have got to make sure that the ambitions that you have for what we can achieve can actually be realised.

Musimy zapewnić, by pańskie ambicje odnośnie do tego, co faktycznie możemy uczynić, mogły rzeczywiście się spełnić.

In order to achieve this proposal, an appropriate tax should be imposed on the producer or importer when a product is put on the market.

Aby to spełnić, producent lub importer, wprowadzając wyrób na rynek, winien być obciążony stosownym podatkiem.

We will not be able to achieve this goal if we neglect the new EU Member States in financial terms, thus supporting a further one-sided 'brain drain'.

Nie będziemy w stanie spełnić tego założenia, pomijając finansowo nowe kraje Wspólnoty i wspierając przez to dalszy, jednostronny "drenaż umysłów”.

These are the preconditions that need to be met so that we can achieve our political objectives of greater security of supply, reduction of CO2 emissions and creation of new jobs in Europe.

Są to warunki, które musimy spełnić, aby móc realizować polityczne cele zapewnienia gwarancji dostaw, ograniczenia emisji CO2 oraz tworzenia nowych miejsc pracy w UE.

to achieve [achieved|achieved] {czas.} (też: to accomplish, to attain, to reach, to get)

But now is the time to be bold, to be more ambitious and to achieve more.

Teraz jednak nadszedł czas, w którym musimy być odważni, bardziej ambitni i więcej osiągać.

With this action, Russia has shown that it is prepared to use military force to achieve political aims.

Takim działaniem Rosja udowodniła, że jest gotowa użyć siły wojskowej, by osiągać cele polityczne.

The Agency needs to be effective and achieve concrete results.

Agencja musi być skuteczna i osiągać konkretne wyniki.

This effect can be reduced in cogeneration processes, which can achieve an efficiency rating of as much as 90%.

Można ten efekt zmniejszyć w procesach kogeneracyjnych, których sprawność może osiągać nawet ok. 90 %.

So, even this, although it was great with no moving parts -- we could achieve high temperatures -- wasn't enough.

Więc nawet to, mimo że było super bez ruchomych części - mogliśmy osiągać wysokie temperatury - nie wystarczyło.

to achieve [achieved|achieved] {czas.} (też: to keep, to observe, to perform, to accomplish)

wykonać {czas. dk}

It is now up to the other institutions to do theirs so that we can achieve the aims of the fight against undeclared work.

Teraz swoją pracę muszą wykonać pozostałe instytucje, tak byśmy mogli osiągnąć cele w zakresie walki z pracą nierejestrowaną.

I agree with the Member of the Commission that we must do our homework, we ourselves must achieve the target of 20% by various means.

Zgadzam się z panią komisarz, że musimy wykonać swoje zadanie, że sami w zróżnicowany sposób musimy zrealizować cel w wysokości 20 %.

Concerning Mr Lehne's report, a lot of work still needs to be done because we need to achieve agreement in the Council.

W nawiązaniu do sprawozdania pana posła Lehnego muszę powiedzieć, że w dalszym ciągu trzeba wykonać wiele pracy, ponieważ musimy osiągnąć porozumienie w Radzie.

Let me just tell you that this is reflected a thousandfold in the work that I try to do to see what we are able to achieve as the European Union.

Chcę Państwu powiedzieć, że znajduje to tysiąckrotne odzwierciedlenie w pracy, którą usiłuję wykonać, aby dowiedzieć się, co jako Unia Europejska możemy osiągnąć.

Clearly, many steps will have to be taken and a lot of work will have to be done in order to achieve sustainability and adapt to the new challenges, including further coordination.

Jest oczywiste, że trzeba będzie podjąć jeszcze wiele działań i wykonać wiele pracy, aby system funkcjonował prawidłowo i żeby był dostosowany do nowych wyzwań, w tym dalszej koordynacji.

to achieve [achieved|achieved] {czas.} (też: to act, to make with)

robić [robię|robił] {czas. ndk}

Why go further than what is needed in order to achieve the objectives of the Treaty?

Dlaczego mamy robić więcej niż to konieczne do osiągnięcia celów traktatu?

We should support them in so doing and ensure that they are able to achieve this in future.

Powinniśmy ich w tym wspierać i zagwarantować, że będą oni mogli robić to w przyszłości.

And then you can really achieve good in some interesting ways.

Wtedy mogliby robić coś dobrego w ciekawy sposób.

It is a goal which, in the European Union, we must do our utmost to achieve, in communication with our citizens.

Jest to cel, dla realizacji którego Unia Europejska, musi robić co w jej mocy w porozumieniu z naszymi obywatelami.

We should do what we decided at the beginning of the previous year - in March 2007 - and achieve the 20% targets for all the Member States.

Musimy robić, to co postanowiliśmy na początku ubiegłego roku - w marcu 2007 r. - i osiągnąć cel na poziomie 20% dla wszystkich państw członkowskich.
odnieść (sukces) {czas. dk}

With your support I believe we can achieve success at the Copenhagen Conference.

Wierzę, że z państwa poparciem możemy odnieść sukces na konferencji kopenhaskiej.

If we want to achieve success in Copenhagen, we must create the Adaptation Fund.

Jeśli chcemy odnieść w Kopenhadze sukces, musimy stworzyć Fundusz na rzecz Przystosowania.

It is much harder to achieve success in relations with third countries.

Dużo trudniej jest odnieść sukces w relacjach z państwami trzecimi.

It would be wonderful if we could achieve success with the EPA as well.

Byłoby wspaniale, gdyby udało nam się odnieść sukces również w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym.

We must help Tunisia achieve success.

Musimy pomóc Tunezji odnieść sukces.

to achieve [achieved|achieved] {czas.} (też: to act)

czynić [czynię|czynił] {czas. ndk}

If we can achieve that, Mrs Kuneva and Mrs Patrie, we will have done a lot of good and we will be making real progress.

Jeśli chcemy to osiągnąć, pani Kuneva i pani Patrie, będziemy czynić wiele dobrego i dokonamy rzeczywistego postępu.

The European Commission must make every possible effort to foster this agreement and achieve the set objective.

Komisja Europejska musi czynić wszelkie wysiłki na rzecz przyśpieszenia tego porozumienia i osiągnięcia wyznaczonego celu.

It reminds us that more has to be done to achieve our ultimate aim: to make Europe a safer place to work.

Przypomina nam to, że musimy czynić większe wysiłki, aby osiągnąć nasz cel końcowy: uczynienie z Europy bezpiecznego miejsca pracy.

For the first time we have to deal with a country that achieved independence through a referendum.

Pierwszy raz mamy do czynienia z krajem, który uzyskał niepodległość poprzez referendum.

That is exactly what they do, and nothing could be rewarded less in the prices currently being achieved at market.

To właśnie czynią, a przy obecnych cenach rynkowych trudno jest wyobrazić sobie gorsze wynagrodzenie.
odnosić [odnoszę|odnosił] (sukces) {czas. ndk}

Slovenians are among the most effective at achieving the Lisbon objectives.

Słoweńcy odnoszą jedne z największych sukcesów w zakresie osiągania celów z Lizbony.

I have the impression that your document is simply a wish-list of things that were not achieved in the previous term.

Odnoszę wrażenie, że przygotowany przez pana dokument to zbiór pobożnych życzeń, których nie udało się zrealizować w mijającej kadencji.

The good results achieved in many programmes for helping young people, such as Erasmus and Leonardo da Vinci, show this to be an effective investment.

Pozytywny rezultat odnoszony w wielu programach wspomagających młodzież, jak Erasmus czy Leonardo da Vinci, dowodzi, iż jest to opłacalna inwestycja.

However, Mr McCreevy, there needs to be a will to prepare it: I have sometimes had the impression that it was not something the Commissioner was set on achieving.

Jednak, panie komisarzu McCreevy, potrzebna jest wola jego przygotowania: odnoszę niekiedy wrażenie, że panu komisarzowi nieszczególnie na tym zależy.

Response rate and CR rates analysed using Chi-squared Test. *: only applicable to patients achieving a CR, nPR, PR; applicable **: only applicable to patients achieving a CR;

Odsetek odpowiedzi i odsetek całkowitej odpowiedzi (CR) były analizowane przy użyciu Testu Chi- squared. *: odnosi się wyłącznie do chorych, u których uzyskano CR, nPR, PR; NR:

to achieve [achieved|achieved] {czas.} (też: to act out, to accomplish, to live out, to carry out)

to achieve [achieved|achieved] {czas.} (też: to accomplish, to rollick, to rollick about)

to achieve [achieved|achieved] {czas.} (też: to show off, to accomplish, to prove, to attain)

dokazać {czas. dk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "achieve":

 

Podobne tłumaczenia

"to achieve" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to achieve" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

However, to achieve that, the mission of the European Central Bank must change.

Realizacja tego celu wymaga jednak zmiany misji Europejskiego Banku Centralnego.

Countries with democracy achieve fair distribution much faster than dictatorships.

Kraje demokratyczne osiągają równy podział dóbr o wiele szybciej niż dyktatury.

However much progress we achieve, we will still be thousands of kilometres away.

Jakikolwiek by nie był nasz postęp, nie zmieni do naszego oddalenia od kontynentu.

Each country has its own tools and rules of the game for achieving ratification.

Każdy kraj ma własne narzędzia i zasady gry, którymi kieruje się przy ratyfikacji.

It really is time to think about what we have achieved during the last 100 years.

Naprawdę najwyższa pora pomyśleć o tym, co osiągnęliśmy w ciągu ostatnich 100 lat.

However, that is in the future and what we have achieved so far is extremely poor.

To jednak sprawa przyszłości, natomiast dotychczas osiągnęliśmy naprawdę niewiele.

The means employed to achieve these purposes are not in line with the targets.

Środki wykorzystane w celu osiągnięcia tych zamierzeń nie są zgodne z celami.

Being able to achieve more cases like this is why we have to adopt this report.

Musimy przyjąć niniejsze sprawozdanie aby zwiększyć liczbę takich przypadków.

I am convinced that over the weeks to come we will achieve a satisfactory result.

Jestem pewny, że w nadchodzących tygodniach osiągniemy zadowalający rezultat.

The rules that Parliament is adopting do, I think, help to achieve this objective.

Przepisy, które przyjmuje Parlament, pomagają, jak uważam, w osiągnięciu tego celu.

There is still a long road ahead of us before we achieve a common policy on asylum.

Zanim osiągniemy wspólną politykę azylową, musimy jeszcze przejść długą drogę.

Peak plasma concentrations are achieved 90 minutes after sublingual administration.

Maksymalne stężenia w osoczu uzyskuje się po 90 minutach od podania podjęzykowego.

Good governance will bring us closer to achieving the Millennium Development Goals.

Dobre sprawowanie rządów zbliży nas do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju.

The current balance in milk production has been achieved thanks to milk quotas.

Obecna równowaga w produkcji mleka została osiągnięta dzięki kwotom mlecznym.

We must stand on our principles but work together to achieve our common goals.

Musimy bronić naszych zasad, ale współpracować w realizacji naszych wspólnych celów.

We need to achieve satisfactory targets in the reduction in the volume of waste.

Potrzebujemy zadowalających celów w zakresie ograniczenia wielkości odpadów.

achieve growing bilateral benefits for an ever-increasing number of citizens

zapewnienie wzrostu dwustronnych korzyści dla coraz większej liczby obywateli;

I look forward to working with you to achieve the results that we all desire.

Będę z państwem współpracować dla osiągnięcia rezultatów, których wszyscy pragniemy.

This fills me with the hope that we have managed to achieve an exhaustive report.

To napawa mnie nadzieją, że zdołaliśmy sporządzić wyczerpujące sprawozdanie.

The EPP-ED Group is determined, now more than ever, to achieve results here.

Grupa PPE-DE jest zdeterminowana jak nigdy dotąd, by dążyć do realizacji tych celów.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.