angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to achieve"

EN to achieve angielskie tłumaczenie

to achieve {czas.}

EN to achieve
volume_up
[achieved|achieved] {czasownik}

to achieve (też: to accomplish, to attain, to bring off, to hit)
volume_up
osiągnąć {czas. dk}
Then we will be in a position to achieve what we all want to achieve.
Wtedy będziemy w stanie osiągnąć to, co wszyscy chcemy osiągnąć.
In order to achieve this it will be necessary to highlight the social dimension.
Aby osiągnąć te cel, konieczne będzie uwypuklenie wymiaru społecznego.
We need confidence to achieve this and the people of Europe need perspectives.
Potrzebujemy pewności, by to osiągnąć, a mieszkańcy Europy potrzebują perspektyw.
to achieve (też: to accomplish, to attain, to get, to obtain)
volume_up
uzyskać {czas. dk}
He has to use maximum political tact in order to achieve unanimity.
Musi on wykazać się największym taktem politycznym, by uzyskać jednomyślność.
. - I can give an assurance that we will try to achieve it.
przewodniczący Komisji - Mogę zagwarantować, że spróbujemy to uzyskać.
Most importantly, we have to achieve greater economies of scale in Europe.
Co najważniejsze, musimy uzyskać w Europie większe korzyści skali.
to achieve (też: to accomplish, to act out, to dispense, to realize)
volume_up
zrealizować {czas. dk}
Another important objective which the ENP was supposed to achieve is energy security.
Kolejnym ważnym celem, jaki EPS miała zrealizować, jest bezpieczeństwo energetyczne.
We expect ambitious decisions from the European Council in order to achieve this.
Aby to zrealizować, oczekujemy od Rady Europejskiej ambitnych decyzji.
Only a combination of different measures can ultimately achieve the goal.
Cel można zrealizować wyłącznie za sprawą połączenia rozmaitych środków.
to achieve (też: to accomplish, to attain, to bring off, to get)
But now is the time to be bold, to be more ambitious and to achieve more.
Teraz jednak nadszedł czas, w którym musimy być odważni, bardziej ambitni i więcej osiągać.
The Agency needs to be effective and achieve concrete results.
Agencja musi być skuteczna i osiągać konkretne wyniki.
With this action, Russia has shown that it is prepared to use military force to achieve political aims.
Takim działaniem Rosja udowodniła, że jest gotowa użyć siły wojskowej, by osiągać cele polityczne.
to achieve (też: to accomplish, to consummate, to cater to sth)
volume_up
spełnić {czas. dk}
However, in order to achieve this objective, two preconditions need to be met.
Aby jednak osiągnąć ten cel, trzeba spełnić dwa warunki wstępne.
We have got to make sure that the ambitions that you have for what we can achieve can actually be realised.
Musimy zapewnić, by pańskie ambicje odnośnie do tego, co faktycznie możemy uczynić, mogły rzeczywiście się spełnić.
It is a long and difficult road and the objective will not be achieved overnight.
Droga jest długa i trudna, a założeń nie uda się spełnić z dnia na dzień.
to achieve (też: to accomplish, to bring off, to carry out, to execute)
volume_up
wykonać {czas. dk}
I am sure that whatever remains to be done can still be achieved in the future.
Jestem przekonany, że niezależnie od tego, co zostało do zrobienia, w przyszłości można to wykonać.
It is now up to the other institutions to do theirs so that we can achieve the aims of the fight against undeclared work.
Teraz swoją pracę muszą wykonać pozostałe instytucje, tak byśmy mogli osiągnąć cele w zakresie walki z pracą nierejestrowaną.
And the work we have been doing was completely difficult to do and to achieve it.
A nasza praca była bardzo trudna do wykonania.
to achieve (też: to act, to make with)
Why go further than what is needed in order to achieve the objectives of the Treaty?
Dlaczego mamy robić więcej niż to konieczne do osiągnięcia celów traktatu?
We should support them in so doing and ensure that they are able to achieve this in future.
Powinniśmy ich w tym wspierać i zagwarantować, że będą oni mogli robić to w przyszłości.
And then you can really achieve good in some interesting ways.
Wtedy mogliby robić coś dobrego w ciekawy sposób.
to achieve
volume_up
odnieść {czas. dk} (sukces)
It is much harder to achieve success in relations with third countries.
Dużo trudniej jest odnieść sukces w relacjach z państwami trzecimi.
With your support I believe we can achieve success at the Copenhagen Conference.
Wierzę, że z państwa poparciem możemy odnieść sukces na konferencji kopenhaskiej.
If we want to achieve success in Copenhagen, we must create the Adaptation Fund.
Jeśli chcemy odnieść w Kopenhadze sukces, musimy stworzyć Fundusz na rzecz Przystosowania.
to achieve (też: to act)
The European Commission must make every possible effort to foster this agreement and achieve the set objective.
Komisja Europejska musi czynić wszelkie wysiłki na rzecz przyśpieszenia tego porozumienia i osiągnięcia wyznaczonego celu.
It reminds us that more has to be done to achieve our ultimate aim: to make Europe a safer place to work.
Przypomina nam to, że musimy czynić większe wysiłki, aby osiągnąć nasz cel końcowy: uczynienie z Europy bezpiecznego miejsca pracy.
If we can achieve that, Mrs Kuneva and Mrs Patrie, we will have done a lot of good and we will be making real progress.
Jeśli chcemy to osiągnąć, pani Kuneva i pani Patrie, będziemy czynić wiele dobrego i dokonamy rzeczywistego postępu.
to achieve
volume_up
odnosić [odnoszę|odnosiłbym] {czas. ndk} (sukces)
His task has been very difficult and he may feel not much has been achieved.
Jego zadanie było bardzo trudne i może on odnosić wrażenie, że niewiele udało się osiągnąć.
This also leads to benefits for companies by achieving a certain reduction in costs while ensuring the reliability of the translations.
Pozwala to spółkom odnosić korzyści dzięki pewnemu zmniejszeniu kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu wiarygodności tłumaczeń.
The text is also silent on the ways of helping countries that are least advanced in this area to achieve a binding, universal target.
Tekst nie odnosi się również do sposobów udzielenia pomocy krajom najmniej zaawansowanym w tym obszarze w osiągnięciu wiążącego, powszechnego celu.
to achieve (też: to accomplish, to act out, to carry out, to realize)
Doubling our efforts to achieve gradual integration, if not assimilation, of these groups and making this unity in diversity a reality is a major challenge for Europe, Commissioner.
Panie komisarzu! Podwajanie naszych wysiłków w kierunku stopniowej integracji, a nawet asymilacji tych grup i urzeczywistnianie owej jedności mimo różnorodności to główne wyzwanie dla Europy.
to achieve (też: to accomplish, to rollick, to rollick about)
to achieve (też: to accomplish, to attain, to prove, to show off)
volume_up
dokazać {czas. dk}

Przykłady użycia - "to achieve" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHowever, to achieve that, the mission of the European Central Bank must change.
Realizacja tego celu wymaga jednak zmiany misji Europejskiego Banku Centralnego.
EnglishHowever much progress we achieve, we will still be thousands of kilometres away.
Jakikolwiek by nie był nasz postęp, nie zmieni do naszego oddalenia od kontynentu.
EnglishCountries with democracy achieve fair distribution much faster than dictatorships.
Kraje demokratyczne osiągają równy podział dóbr o wiele szybciej niż dyktatury.
EnglishI am convinced that over the weeks to come we will achieve a satisfactory result.
Jestem pewny, że w nadchodzących tygodniach osiągniemy zadowalający rezultat.
EnglishAll of this makes it more difficult to achieve the objectives set out by the EU.
Wszystko to coraz bardziej utrudnia osiągnięcie celów postawionych przez UE.
EnglishWe need to achieve satisfactory targets in the reduction in the volume of waste.
Potrzebujemy zadowalających celów w zakresie ograniczenia wielkości odpadów.
EnglishBeing able to achieve more cases like this is why we have to adopt this report.
Musimy przyjąć niniejsze sprawozdanie aby zwiększyć liczbę takich przypadków.
EnglishThere is still a long road ahead of us before we achieve a common policy on asylum.
Zanim osiągniemy wspólną politykę azylową, musimy jeszcze przejść długą drogę.
EnglishThis fills me with the hope that we have managed to achieve an exhaustive report.
To napawa mnie nadzieją, że zdołaliśmy sporządzić wyczerpujące sprawozdanie.
EnglishThe rules that Parliament is adopting do, I think, help to achieve this objective.
Przepisy, które przyjmuje Parlament, pomagają, jak uważam, w osiągnięciu tego celu.
EnglishThe means employed to achieve these purposes are not in line with the targets.
Środki wykorzystane w celu osiągnięcia tych zamierzeń nie są zgodne z celami.
EnglishThey can be a way for Europe to achieve the modal shift that we would like to see.
Mogą one stanowić sposób na zmianę środków transportu, jaką chcielibyśmy wprowadzić.
EnglishParliament has shown its determination to achieve concrete results for citizens.
Wykazywał się dotychczas determinacją do osiągnięcia konkretnych rezultatów obywateli.
EnglishWe must stand on our principles but work together to achieve our common goals.
Musimy bronić naszych zasad, ale współpracować w realizacji naszych wspólnych celów.
Englishachieve growing bilateral benefits for an ever-increasing number of citizens
zapewnienie wzrostu dwustronnych korzyści dla coraz większej liczby obywateli;
EnglishIt is also important that we achieve proper enforcement of the legislation.
Bardzo ważne jest również, abyśmy zapewnili właściwe egzekwowanie prawodawstwa.
EnglishA compromise is always an opportunity to achieve a balance between different interests.
Kompromis jest zawsze okazją do osiągnięcia równowagi między różnymi interesami.
EnglishThe objective of this directive is to achieve a high level of consumer protection.
Celem tej dyrektywy jest osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony konsumentów.
EnglishThis is the time for us all to join forces to ensure that we achieve this purpose.
Nadszedł czas, gdy musimy wszyscy zjednoczyć siły, by zapewnić osiągnięcie tego celu.
EnglishThere is thus no chance of us doing so, as we would then achieve nothing at all.
Nie ma zatem możliwości, żebyśmy to zrobili, ponieważ nie osiągnęlibyśmy wtedy niczego.