"to achieve" po polsku

EN

"to achieve" - polskie tłumaczenie

EN to achieve
volume_up
[achieved|achieved] {czasownik}

to achieve (też: to accomplish, to attain, to bring off, to hit)
volume_up
osiągnąć {czas. dk}
Then we will be in a position to achieve what we all want to achieve.
Wtedy będziemy w stanie osiągnąć to, co wszyscy chcemy osiągnąć.
In order to achieve this it will be necessary to highlight the social dimension.
Aby osiągnąć te cel, konieczne będzie uwypuklenie wymiaru społecznego.
Public procurement is a strategic instrument to achieve this goal.
Strategicznym instrumentem pozwalającym osiągnąć ten cel są zamówienia publiczne.
to achieve (też: to accomplish, to attain, to get, to obtain)
volume_up
uzyskać {czas. dk}
. - I can give an assurance that we will try to achieve it.
przewodniczący Komisji - Mogę zagwarantować, że spróbujemy to uzyskać.
He has to use maximum political tact in order to achieve unanimity.
Musi on wykazać się największym taktem politycznym, by uzyskać jednomyślność.
Most importantly, we have to achieve greater economies of scale in Europe.
Co najważniejsze, musimy uzyskać w Europie większe korzyści skali.
to achieve (też: to accomplish, to act out, to carry through, to dispense)
volume_up
zrealizować {czas. dk}
Only a combination of different measures can ultimately achieve the goal.
Cel można zrealizować wyłącznie za sprawą połączenia rozmaitych środków.
In order to achieve this, we must introduce uniform and global guidelines.
Aby to zrealizować, musimy wprowadzić jednolite i ogólne wytyczne.
That example should be followed and we need a framework directive to achieve that.
Powinniśmy iść za tym przykładem, a aby to zrealizować potrzebujemy ramowej dyrektywy.
to achieve (też: to accomplish, to attain, to bring off, to get)
But now is the time to be bold, to be more ambitious and to achieve more.
Teraz jednak nadszedł czas, w którym musimy być odważni, bardziej ambitni i więcej osiągać.
The Agency needs to be effective and achieve concrete results.
Agencja musi być skuteczna i osiągać konkretne wyniki.
With this action, Russia has shown that it is prepared to use military force to achieve political aims.
Takim działaniem Rosja udowodniła, że jest gotowa użyć siły wojskowej, by osiągać cele polityczne.
to achieve (też: to accomplish, to consummate, to cater to sth)
volume_up
spełnić {czas. dk}
However, in order to achieve this objective, two preconditions need to be met.
Aby jednak osiągnąć ten cel, trzeba spełnić dwa warunki wstępne.
We have got to make sure that the ambitions that you have for what we can achieve can actually be realised.
Musimy zapewnić, by pańskie ambicje odnośnie do tego, co faktycznie możemy uczynić, mogły rzeczywiście się spełnić.
In order to achieve this proposal, an appropriate tax should be imposed on the producer or importer when a product is put on the market.
Aby to spełnić, producent lub importer, wprowadzając wyrób na rynek, winien być obciążony stosownym podatkiem.
to achieve (też: to accomplish, to bring off, to carry out, to execute)
volume_up
wykonać {czas. dk}
I agree with the Member of the Commission that we must do our homework, we ourselves must achieve the target of 20% by various means.
Zgadzam się z panią komisarz, że musimy wykonać swoje zadanie, że sami w zróżnicowany sposób musimy zrealizować cel w wysokości 20 %.
Concerning Mr Lehne's report, a lot of work still needs to be done because we need to achieve agreement in the Council.
W nawiązaniu do sprawozdania pana posła Lehnego muszę powiedzieć, że w dalszym ciągu trzeba wykonać wiele pracy, ponieważ musimy osiągnąć porozumienie w Radzie.
Let me just tell you that this is reflected a thousandfold in the work that I try to do to see what we are able to achieve as the European Union.
Chcę Państwu powiedzieć, że znajduje to tysiąckrotne odzwierciedlenie w pracy, którą usiłuję wykonać, aby dowiedzieć się, co jako Unia Europejska możemy osiągnąć.
to achieve (też: to act, to do, to make, to perform)
We should support them in so doing and ensure that they are able to achieve this in future.
Powinniśmy ich w tym wspierać i zagwarantować, że będą oni mogli robić to w przyszłości.
And then you can really achieve good in some interesting ways.
Wtedy mogliby robić coś dobrego w ciekawy sposób.
It is a goal which, in the European Union, we must do our utmost to achieve, in communication with our citizens.
Jest to cel, dla realizacji którego Unia Europejska, musi robić co w jej mocy w porozumieniu z naszymi obywatelami.
to achieve
volume_up
odnieść {czas. dk} (sukces)
It is much harder to achieve success in relations with third countries.
Dużo trudniej jest odnieść sukces w relacjach z państwami trzecimi.
If we want to achieve success in Copenhagen, we must create the Adaptation Fund.
Jeśli chcemy odnieść w Kopenhadze sukces, musimy stworzyć Fundusz na rzecz Przystosowania.
It would be wonderful if we could achieve success with the EPA as well.
Byłoby wspaniale, gdyby udało nam się odnieść sukces również w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym.
to achieve (też: to act)
The European Commission must make every possible effort to foster this agreement and achieve the set objective.
Komisja Europejska musi czynić wszelkie wysiłki na rzecz przyśpieszenia tego porozumienia i osiągnięcia wyznaczonego celu.
It reminds us that more has to be done to achieve our ultimate aim: to make Europe a safer place to work.
Przypomina nam to, że musimy czynić większe wysiłki, aby osiągnąć nasz cel końcowy: uczynienie z Europy bezpiecznego miejsca pracy.
If we can achieve that, Mrs Kuneva and Mrs Patrie, we will have done a lot of good and we will be making real progress.
Jeśli chcemy to osiągnąć, pani Kuneva i pani Patrie, będziemy czynić wiele dobrego i dokonamy rzeczywistego postępu.
to achieve
volume_up
odnosić [odnoszę|odnosiłbym] {czas. ndk} (sukces)
to achieve (też: to accomplish, to act out, to carry out, to realize)
to achieve (też: to accomplish, to rollick, to rollick about)
to achieve (też: to accomplish, to attain, to prove, to show off)
volume_up
dokazać {czas. dk}

Przykłady użycia - "to achieve" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI am convinced that over the weeks to come we will achieve a satisfactory result.
Jestem pewny, że w nadchodzących tygodniach osiągniemy zadowalający rezultat.
EnglishWe need to achieve satisfactory targets in the reduction in the volume of waste.
Potrzebujemy zadowalających celów w zakresie ograniczenia wielkości odpadów.
EnglishAll of this makes it more difficult to achieve the objectives set out by the EU.
Wszystko to coraz bardziej utrudnia osiągnięcie celów postawionych przez UE.
EnglishThe means employed to achieve these purposes are not in line with the targets.
Środki wykorzystane w celu osiągnięcia tych zamierzeń nie są zgodne z celami.
EnglishThe rules that Parliament is adopting do, I think, help to achieve this objective.
Przepisy, które przyjmuje Parlament, pomagają, jak uważam, w osiągnięciu tego celu.
EnglishThere is still a long road ahead of us before we achieve a common policy on asylum.
Zanim osiągniemy wspólną politykę azylową, musimy jeszcze przejść długą drogę.
Englishachieve growing bilateral benefits for an ever-increasing number of citizens
zapewnienie wzrostu dwustronnych korzyści dla coraz większej liczby obywateli;
EnglishParliament has shown its determination to achieve concrete results for citizens.
Wykazywał się dotychczas determinacją do osiągnięcia konkretnych rezultatów obywateli.
EnglishWe must stand on our principles but work together to achieve our common goals.
Musimy bronić naszych zasad, ale współpracować w realizacji naszych wspólnych celów.
EnglishIt is also important that we achieve proper enforcement of the legislation.
Bardzo ważne jest również, abyśmy zapewnili właściwe egzekwowanie prawodawstwa.
EnglishI look forward to working with you to achieve the results that we all desire.
Będę z państwem współpracować dla osiągnięcia rezultatów, których wszyscy pragniemy.
EnglishI will be pleased if we achieve two things during the Slovenian Presidency.
Będę bardzo zadowolony, jeśli osiągniemy dwa cele podczas prezydencji słoweńskiej.
EnglishFor example, we will not achieve our objectives in research and innovation.
Nie osiągniemy na przykład naszych celów związanych z badaniami i innowacjami.
EnglishThere is thus no chance of us doing so, as we would then achieve nothing at all.
Nie ma zatem możliwości, żebyśmy to zrobili, ponieważ nie osiągnęlibyśmy wtedy niczego.
EnglishThe objective of this directive is to achieve a high level of consumer protection.
Celem tej dyrektywy jest osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony konsumentów.
EnglishA compromise is always an opportunity to achieve a balance between different interests.
Kompromis jest zawsze okazją do osiągnięcia równowagi między różnymi interesami.
EnglishWe have an obligation to exert pressure to achieve a fair solution and peace.
Mamy obowiązek naciskania na uzyskanie sprawiedliwego rozwiązania i pokoju.
EnglishWe consider it essential to simplify standards and achieve greater legal certainty.
Uważamy za niezbędne uproszczenie standardów i osiągnięcie większej pewności prawnej.
EnglishThe EPP-ED Group is determined, now more than ever, to achieve results here.
Grupa PPE-DE jest zdeterminowana jak nigdy dotąd, by dążyć do realizacji tych celów.
EnglishThere are many other ways and possibilities by which to achieve the same aims.
Istnieje wiele innych sposobów i możliwości osiągnięcia tych samych celów.