Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "accountant"

 

"accountant" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 30

accountant {rzeczownik}

accountant {rzecz.} (też: book-keeper, bean counter)

księgowy {m.}

chartered certified accountant

licencjonowany certyfikowany księgowy

The accountant is arriving soon.

Księgowy przybędzie wkrótce.

There was an outcry in Ireland in recent weeks when a media accountant made this very point and he was roundly handbagged.

W ostatnich tygodniach w Irlandii pojawiły się głosy sprzeciwu, kiedy księgowy pracujący dla mediów zauważył to i został za to ostro skarcony.

This is not a discussion between accountants, but a matter of plans and choices for the future.

Nie jest to dyskusja księgowych, lecz kwestia planów i wyborów dotyczących przyszłości.

You can understand why artists are so different from accountants.

Można zrozumieć, dlaczego artyści tak się różnią od księgowych.

accountant {rzecz.} (też: bookkeeper)

księgowa {f.}

And Esther Chavez was a brilliant accountant in Mexico City; she was 72 years old; and she was planning to retire.

Była świetną księgową, miała 72 lata i zamierzała przejść na emeryturę.

on behalf of the EFD Group. - Mr President, I am sorry to dissent, but as an experienced accountant, I do not share my colleagues' optimism about the opinion of the auditors.

w imieniu grupy EFD. - Panie przewodniczący! Przykro mi, że mam odmienne zdanie, lecz jako doświadczona księgowa nie podzielam optymizmu moich kolegów co do opinii audytorów.

accountant {rzecz.}

rachmistrz {m.} [arch.]

account {rzeczownik}

account {rzecz.}

konto {n.}

However, if we continue to find problems, we may disable your entire account.

Jeśli jednak nadal będziemy napotykać problemy, możemy wyłączyć całe konto.

You can also reverse this behavior by manually setting up your account in Mail.

Takie działanie można odwrócić, ręcznie konfigurując konto w aplikacji Mail (Poczta).

My account was disabled for being related to another disabled account.

Moje konto zostało wyłączone z powodu powiązania z innym wyłączonym kontem.

Please understand, however, that there is no guarantee that your account will be reinstated.

Prosimy jednak zrozumieć, że nie ma gwarancji, że Twoje konto zostanie ponownie aktywowane.

Promotional codes (also known as coupons) offer a monetary credit to an advertiser's account.

Kody promocyjne (zwane też kuponami) dodają środki na konto reklamodawcy.

account {rzecz.} [komp.]

konto {n.} [komp.]

account {rzecz.} (też: report, coverage)

The report is nonetheless unpleasant on more than one account.

Niemniej jednak sprawozdanie jest nieprzyjemne z więcej niż jednego powodu.

The Commission will take the report into account in its ongoing and future cooperation with Ukraine.

Komisja będzie brała omawiane sprawozdanie pod uwagę w bieżącej i przyszłej współpracy z Ukrainą.

(DA) Mr President, I would like to thank Vice-President Barrot for this account.

(DA) Panie przewodniczący! Chciałabym podziękować panu wiceprzewodniczącemu Barrotowi za to sprawozdanie.

I am pleased that the report takes into account migrant families and unaccompanied minors.

Jestem zadowolona, że niniejsze sprawozdanie uwzględnia rodziny migrujące i osoby małoletnie bez opiekuna.

(PL) Mr President, Commissioner, I would like to acknowledge Mr Kamall on account of his very good report.

Panie Komisarzu! Wyrażam uznanie dla pana Kamalla za jego dobre sprawozdanie.

account {rzecz.} (też: description, depiction, characterisation, characterization)

opis {m.}

Commissioner De Gucht gave a long account of the EU's operations.

Pan komisarz De Gucht przedstawił długi opis operacji UE.

It is an accurate account of the current situation and a useful guideline to the tasks of the candidate country.

Zawiera dokładny opis obecnej sytuacji oraz przydatne wytyczne dotyczące zadań kraju kandydującego.

On your bank account statements, the line description will appear in one of these formats, followed by a 10-digit AdWords Customer ID number.

Opis pozycji na wyciągach z konta bankowego może mieć jeden z poniższych formatów, po których występuje 10-cyfrowy identyfikator klienta AdWords.

Illegal activities: Fraudulent or illegal activities aren’t tolerated on Google and may result in account suspension and removal of listing information from search results.

~~~ Atrybuty niestandardowe i opis: aby podać dodatkowe informacje o firmie, skorzystaj z pól opisu i atrybutów niestandardowych.

account {rzecz.} (też: calculation, bill, invoice, chit)

rachunek {m.}

We check the account, we know where the disbursements go, so it is quite a procedure.

Sprawdzamy rachunek, wiemy, gdzie trafiają wypłaty, więc jest to cała procedura.

profit and loss account

rachunek zysków i strat

Your employer might want you to open a bank account in your country of employment to pay your salary.

Twój pracodawca może wymagać, abyś otworzył rachunek bankowy w kraju, w którym jesteś zatrudniony.

approve the annual balance sheet and profit and loss account;

zatwierdza roczny bilans i rachunek zysków i strat,

So then each one of us shall give account of himself to God.

A przeto każdy z nas sam za się odda rachunek Bogu.

account {rzecz.} (też: credit, bank loan)

kredyt {m.}

account {rzecz.} (też: consideration)

It is necessary to take account of the reality on the ground. Of course it is.

Konieczne jest oczywiście uwzględnienie rzeczywistej sytuacji na miejscu..

The second is taking account of the different situations among Member States.

Drugi - to uwzględnienie różnych sytuacji w państwach członkowskich.

I must repeat our request that the rapporteur take account of these.

Muszę ponownie zwrócić się do sprawozdawcy z wnioskiem o ich uwzględnienie.

One merit of this text is that it takes account of the potentially negative effects of GMOs.

Jedną z zalet omawianego tekstu jest uwzględnienie potencjalnie negatywnych skutków OMG.

I ask that this should be recorded and taken into account when the decisions are being taken.

Proszę o zarejestrowanie i uwzględnienie tego faktu przy podejmowaniu decyzji.

account {rzecz.} (też: reason, cause, score, sake)

powód {m.}

For this reason, these publishers may not open new accounts.

Z tego powodu ci wydawcy nie mogą otwierać nowych kont.

However, we shall oppose the discharge of the accounts as a whole because of the quantity of irregularities.

Sprzeciwiamy się jednak absolutorium ogółem z powodu wielu nieprawidłowości.

Some points were made on why there was not more input into taxation and accounting.

Zgłoszono pewne zastrzeżenia dotyczące powodów, nieuwzględnienia w szerszym zakresie kwestii opodatkowania i rachunkowości.

He was arrested because there were transfers of eight million dollars that went into some dormant accounts that belonged to him and his family.

Powodem aresztowania były przelewy o wartości ośmiu milionów dolarów na uśpione konta bankowe, należące do niego i jego rodziny.

Even if the Court of Auditors had not criticised the accounts, the Committee claimed to have enough reasons to proceed that way.

Nawet gdyby Trybunał Obrachunkowy nie skrytykował sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, Komisja miała wystarczająco dużo powodów, aby podjąć taką decyzję.

account {rzecz.} (też: story, coverage)

relacja {f.}

Because the cylinder account and the Hebrew Bible account differ in one key respect.

Relacja zapisana na cylindrze i relacja z Biblii hebrajskiej różnią się w jednej kluczowej sprawie.

His account, without wanting to put a gloss on the prevailing misery in the region, offers us a few rays of hope.

Jego relacja, bez prób zatuszowania panującej w tym regionie tragedii, daje nam promyk nadziei.

This is the moving account of a Bosnian lady who lost both her husband and her 12-year-old son during the Srebrenica massacre in July 1995.

To jest poruszająca relacja kobiety z Bośni, która straciła zarówno męża, jak i 12. letniego syna podczas masakry w Srebrenicy w lipcu 1995 roku.

Their account of the situation of prisoners corresponds to those of the reports the honourable Members, and you personally, quote in their question.

Ich relacja o sytuacji więźniów jest zgodna z relacjami zawartymi w sprawozdaniach, które czcigodni posłowie, i pani osobiście, cytują w swoim pytaniu.

For Thailand, the survivors' accounts are damning, to say the least.

Dla Tajlandii relacje ocalonych są, łagodnie mówiąc, obciążające.

account {rzecz.} (też: balance, balance sheet)

bilans {m.}

approve the annual balance sheet and profit and loss account;

zatwierdza roczny bilans i rachunek zysków i strat,

The results of which shall be taken into account in the risk benefit balance during the assessment of the application for a renewal:

Podczas rozpatrywania wniosku o przedłużenie zostaną uwzględnione wyniki tych badań i ich wpływ na bilans korzyści i zagrożeń:

account {rzecz.} (też: advantage, avail, percentage, benefit)

korzyść {f.}

The average family in Europe saves EUR 5 000 a year because of international trade. We should certainly take that benefit into account.

Dzięki handlowi międzynarodowemu przeciętna rodzina w Europie oszczędza 5 000 euro rocznie, Powinniśmy oczywiście uwzględnić tę korzyść.

Thirdly, the report does not take into account further factors, such as the freedom of each family, as well as the interests of children.

Po trzecie, w sprawozdaniu nie uwzględniono kolejnych czynników, takich jak wolność każdej rodziny czy działanie na korzyść dzieci.

The results of which shall be taken into account in the risk benefit balance during the assessment of the application for a renewal.

Wyniki badań będą wzięte pod uwagę przy oszacowaniu profilu korzyść/ ryzyko podczas oceny wniosku o przedłużenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

account {rzecz.}

rachuba {f.}

account {rzecz.} (też: reckoning)

The Court of Auditors shall examine the accounts of all revenue and expenditure of the Union.

    Trybunał Obrachunkowy kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydatków Unii.

Firstly, on the annual accounts, the Court of Auditors has issued a positive Statement of Assurance.

Po pierwsze, Trybunał Obrachunkowy wydał poświadczenie wiarygodności w odniesieniu do rocznego sprawozdania finansowego.

The Court of Auditors has attested to the reliability of its accounts, but highlights a range of corrections to be made.

Trybunał Obrachunkowy zaświadczył, że sprawozdanie Agencji jest wiarygodne, wskazując jednak pewną liczbę niezbędnych korekt.

It shall examine the accounts of all Union revenue and expenditure, and shall ensure good financial management.3.

    Trybunał Obrachunkowy kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydatków Unii oraz zapewnia należyte zarządzanie finansami.3.

The European Court of Auditors was able to confirm that the annual accounts for 2009 were legal and regular.

Europejski Trybunał Obrachunkowy był w stanie ustalić, iż sprawozdanie roczne Centrum za rok 2009 jest zgodne z prawem i prawidłowe.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "accountant":

Synonimy (angielski) dla "account":

 

Podobne tłumaczenia

"accountant" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "accountant" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And they're starting to dominate lots of professions -- doctors, lawyers, bankers, accountants.

I zaczynają dominować w wielu branżach -- medycyna, prawo, bankowość, księgowość.

His accountants say that the accounts do not give a true and fair view of his party's affairs.

Jej księgowi mówią, że rachunki nie odzwierciedlają wiarygodnie i dostatecznie spraw tej partii.

This appropriation covers various types of insurance (mission insurance, insurance for accountant, etc.).

Środki te pokrywają różnego rodzaju ubezpieczenia (ubezpieczenie misji, ubezpieczenie księgowego itp.)

I now have to pay a substantial sum each year to employ an external accountant to provide that accountability.

Obecnie, aby zapewnić tę rozliczalność, muszę co roku wydać znaczną kwotę na wynagrodzenie zewnętrznego księgowego.

But the paradox is, when a lot of these people slip into the policy-making mode, that social awareness vanishes and they start talking like accountants.

Paradoksem jest, że kiedy większość tych ludzi przechodzi w tryb prowadzenia polityki, ich społeczna świadomość zanika i zaczynają mówić jak księgowi.

I had one case, for instance, where we had to pay EUR 30 000 for a forensic accountant's report and where we were not allowed to recover the full cost of that report.

Miałem jedną sprawę, w której musieliśmy zapłacić 30 000 euro za raport sądowy i nie mogliśmy odzyskać pełnych kosztów tego raportu.
 

Wyniki z forum

"accountant" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.