Search for the most beautiful word
pin
fivefold

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "accountant"

 

"accountant" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 24

accountant {rzeczownik}

accountant {rzecz.} (też: book-keeper, bean counter)

księgowy {m.}

Out with the Polish plumber, in with the Indian computer programmer or accountant!

Precz z polskim hydraulikiem, nadchodzi programista lub księgowy z Indii!

The accountant is arriving soon.

Księgowy przybędzie wkrótce.

There was an outcry in Ireland in recent weeks when a media accountant made this very point and he was roundly handbagged.

W ostatnich tygodniach w Irlandii pojawiły się głosy sprzeciwu, kiedy księgowy pracujący dla mediów zauważył to i został za to ostro skarcony.

You can understand why artists are so different from accountants.

Można zrozumieć, dlaczego artyści tak się różnią od księgowych.

But as an entrepreneur you don't do accounting, you hire accountants.

Przedsiębiorca nie prowadzi księgowości, zatrudnia księgowych.

accountant {rzecz.} (też: bookkeeper)

księgowa {f.}

So I found that they had a friend, a local accountant, a young girl, and they played football with her.

Odkryłem jednak, że mają przyjaciółkę, księgową, młodą dziewczynę, z którą zwykle grali w piłkę.

And Esther Chavez was a brilliant accountant in Mexico City; she was 72 years old; and she was planning to retire.

Była świetną księgową, miała 72 lata i zamierzała przejść na emeryturę.

on behalf of the EFD Group. - Mr President, I am sorry to dissent, but as an experienced accountant, I do not share my colleagues' optimism about the opinion of the auditors.

w imieniu grupy EFD. - Panie przewodniczący! Przykro mi, że mam odmienne zdanie, lecz jako doświadczona księgowa nie podzielam optymizmu moich kolegów co do opinii audytorów.

accountant {rzecz.}

rachmistrz {m.} [arch.]

account {rzeczownik}

account {rzecz.} [komp.]

konto {n.} [komp.]

The bot, our rising celebrity, also has his own Twitter account: @robotinthewild.

Robot, nasza wschodząca gwiazda, Ma swoje konto na Twitterze: @robotinthewild.

If you'd like to delete your Analytics account, read How can I delete an account?

Przed usunięciem konta Analytics warto przeczytać artykuł Jak można usunąć konto?.

Be sure to log in to your account for a more customized Help Center experience.

Pamiętaj o zalogowaniu się na konto, by móc lepiej korzystać z Centrum pomocy.

However, if we continue to find problems, we may disable your entire account.

Jeśli jednak nadal będziemy napotykać problemy, możemy wyłączyć całe konto.

Once you've signed in or created or account, you'll get a confirmation screen.

Kiedy zalogujesz się lub utworzysz konto, zobaczysz ekran z potwierdzeniem.

account {rzecz.}

konto {n.}

account {rzecz.} (też: report, coverage)

This very comprehensive report takes account of all the various interests involved.

To kompleksowe sprawozdanie uwzględnia interesy wszystkich zainteresowanych stron.

As the report takes this into account, I have voted in favour of it.

Ponieważ sprawozdanie uwzględnia te punkty, głosowałem za jego przyjęciem.

The report takes account of this and I therefore support its adoption.

Sprawozdanie uwzględnia to i dlatego też popieram jego przyjęcie.

The report is nonetheless unpleasant on more than one account.

Niemniej jednak sprawozdanie jest nieprzyjemne z więcej niż jednego powodu.

The Commission will take the report into account in its ongoing and future cooperation with Ukraine.

Komisja będzie brała omawiane sprawozdanie pod uwagę w bieżącej i przyszłej współpracy z Ukrainą.

account {rzecz.} (też: description, depiction, characterisation, characterization)

opis {m.}

Commissioner De Gucht gave a long account of the EU's operations.

Pan komisarz De Gucht przedstawił długi opis operacji UE.

If your description isn't showing up correctly, edit the listing in your Google Places for business account.

Jeśli opis nie jest poprawnie wyświetlany, dokonaj edycji wpisu na swoim koncie Miejsc Google dla Firm.

It is an accurate account of the current situation and a useful guideline to the tasks of the candidate country.

Zawiera dokładny opis obecnej sytuacji oraz przydatne wytyczne dotyczące zadań kraju kandydującego.

On your bank account statements, the line description will appear in one of these formats, followed by a 10-digit AdWords Customer ID number.

Opis pozycji na wyciągach z konta bankowego może mieć jeden z poniższych formatów, po których występuje 10-cyfrowy identyfikator klienta AdWords.

Illegal activities: Fraudulent or illegal activities aren’t tolerated on Google and may result in account suspension and removal of listing information from search results.

~~~ Atrybuty niestandardowe i opis: aby podać dodatkowe informacje o firmie, skorzystaj z pól opisu i atrybutów niestandardowych.

account {rzecz.} (też: calculation, bill, invoice, chit)

rachunek {m.}

We check the account, we know where the disbursements go, so it is quite a procedure.

Sprawdzamy rachunek, wiemy, gdzie trafiają wypłaty, więc jest to cała procedura.

profit and loss account

rachunek zysków i strat

Your employer might want you to open a bank account in your country of employment to pay your salary.

Twój pracodawca może wymagać, abyś otworzył rachunek bankowy w kraju, w którym jesteś zatrudniony.

approve the annual balance sheet and profit and loss account;

zatwierdza roczny bilans i rachunek zysków i strat,

So then each one of us shall give account of himself to God.

A przeto każdy z nas sam za się odda rachunek Bogu.

account {rzecz.} (też: credit, bank loan)

kredyt {m.}

account {rzecz.} (też: consideration)

It is necessary to take account of the reality on the ground. Of course it is.

Konieczne jest oczywiście uwzględnienie rzeczywistej sytuacji na miejscu..

The second is taking account of the different situations among Member States.

Drugi - to uwzględnienie różnych sytuacji w państwach członkowskich.

I must repeat our request that the rapporteur take account of these.

Muszę ponownie zwrócić się do sprawozdawcy z wnioskiem o ich uwzględnienie.

One merit of this text is that it takes account of the potentially negative effects of GMOs.

Jedną z zalet omawianego tekstu jest uwzględnienie potencjalnie negatywnych skutków OMG.

I ask that this should be recorded and taken into account when the decisions are being taken.

Proszę o zarejestrowanie i uwzględnienie tego faktu przy podejmowaniu decyzji.

account {rzecz.} (też: reason, cause, score)

powód {m.}

That will account for why beauty is a successful criterion for selecting the right theory.

To jest powód dlaczego piękno jest świetnym kryterium do wybierania właściwej teorii.

The second reason is that Iran is under the continuous threat of military intervention by the United States and Israel and we are not taking this into account either.

Drugi powód wiąże się z tym, że Iranowi nieustannie grozi interwencja wojskowa ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela, a my tego faktu nie uwzględniamy.

There are several reasons why you may be seeing an error message when attempting to link your accounts.

Komunikat o błędzie podczas próby powiązania kont może być wyświetlany z kilku powodów.

For this reason, these publishers may not open new accounts.

Z tego powodu ci wydawcy nie mogą otwierać nowych kont.

He was arrested because there were transfers of eight million dollars that went into some dormant accounts that belonged to him and his family.

Powodem aresztowania były przelewy o wartości ośmiu milionów dolarów na uśpione konta bankowe, należące do niego i jego rodziny.

account {rzecz.} (też: story, coverage)

relacja {f.}

Because the cylinder account and the Hebrew Bible account differ in one key respect.

Relacja zapisana na cylindrze i relacja z Biblii hebrajskiej różnią się w jednej kluczowej sprawie.

According to the account in the newspaper Le Monde, VAT fraud alone costs many billions of euro a year.

Zgodnie z relacją w gazecie Le Monde same nadużycia dotyczące VAT kosztują wiele miliardów euro rocznie.

His account, without wanting to put a gloss on the prevailing misery in the region, offers us a few rays of hope.

Jego relacja, bez prób zatuszowania panującej w tym regionie tragedii, daje nam promyk nadziei.

This is the moving account of a Bosnian lady who lost both her husband and her 12-year-old son during the Srebrenica massacre in July 1995.

To jest poruszająca relacja kobiety z Bośni, która straciła zarówno męża, jak i 12. letniego syna podczas masakry w Srebrenicy w lipcu 1995 roku.

Their account of the situation of prisoners corresponds to those of the reports the honourable Members, and you personally, quote in their question.

Ich relacja o sytuacji więźniów jest zgodna z relacjami zawartymi w sprawozdaniach, które czcigodni posłowie, i pani osobiście, cytują w swoim pytaniu.

account {rzecz.} (też: balance, balance sheet)

bilans {m.}

approve the annual balance sheet and profit and loss account;

zatwierdza roczny bilans i rachunek zysków i strat,

The results of which shall be taken into account in the risk benefit balance during the assessment of the application for a renewal:

Podczas rozpatrywania wniosku o przedłużenie zostaną uwzględnione wyniki tych badań i ich wpływ na bilans korzyści i zagrożeń:

account {rzecz.} (też: advantage, avail, percentage, benefit)

korzyść {f.}

These measures will benefit citizens who live in large towns and cities, who now account for the majority of Europe's population.

Środki te przyniosą korzyść obywatelom żyjącym w dużych miastach i metropoliach, stanowiącym obecnie większość ludności europejskiej.

The average family in Europe saves EUR 5 000 a year because of international trade. We should certainly take that benefit into account.

Dzięki handlowi międzynarodowemu przeciętna rodzina w Europie oszczędza 5 000 euro rocznie, Powinniśmy oczywiście uwzględnić tę korzyść.

Thirdly, the report does not take into account further factors, such as the freedom of each family, as well as the interests of children.

Po trzecie, w sprawozdaniu nie uwzględniono kolejnych czynników, takich jak wolność każdej rodziny czy działanie na korzyść dzieci.

The results of which shall be taken into account in the risk benefit balance during the assessment of the application for a renewal.

Wyniki badań będą wzięte pod uwagę przy oszacowaniu profilu korzyść/ ryzyko podczas oceny wniosku o przedłużenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

account {rzecz.}

rachuba {f.}

account {rzecz.} (też: reckoning)

The Court of Auditors shall examine the accounts of all revenue and expenditure of the Union.

    Trybunał Obrachunkowy kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydatków Unii.

It shall examine the accounts of all Union revenue and expenditure, and shall ensure good financial management.3.

    Trybunał Obrachunkowy kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydatków Unii oraz zapewnia należyte zarządzanie finansami.3.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "accountant":

Synonimy (angielski) dla "account":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "accountant" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And they're starting to dominate lots of professions -- doctors, lawyers, bankers, accountants.

I zaczynają dominować w wielu branżach -- medycyna, prawo, bankowość, księgowość.

This appropriation covers various types of insurance (mission insurance, insurance for accountant, etc.).

Środki te pokrywają różnego rodzaju ubezpieczenia (ubezpieczenie misji, ubezpieczenie księgowego itp.)

I now have to pay a substantial sum each year to employ an external accountant to provide that accountability.

Obecnie, aby zapewnić tę rozliczalność, muszę co roku wydać znaczną kwotę na wynagrodzenie zewnętrznego księgowego.

But the paradox is, when a lot of these people slip into the policy-making mode, that social awareness vanishes and they start talking like accountants.

Paradoksem jest, że kiedy większość tych ludzi przechodzi w tryb prowadzenia polityki, ich społeczna świadomość zanika i zaczynają mówić jak księgowi.

I had one case, for instance, where we had to pay EUR 30 000 for a forensic accountant's report and where we were not allowed to recover the full cost of that report.

Miałem jedną sprawę, w której musieliśmy zapłacić 30 000 euro za raport sądowy i nie mogliśmy odzyskać pełnych kosztów tego raportu.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.