Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "accommodation"

 

"accommodation" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 65

accommodation {rzeczownik}

accommodation {rzecz.} (też: apartment, flat, abode, dwelling)

accommodation {rzecz.}

noclegi {niemęskoos.}

Accommodation which may be considered exceptional in one Member State may be considered average by a citizen from another Member State.

Zakwaterowanie oceniane jako doskonałe w jednym państwie członkowskim, może przez obywateli innego państwa członkowskiego być ocenione jako przeciętne.

Unaccompanied children should be provided with accommodation in institutions having the personnel and equipment adequate for the needs of people in their age category.

Osobom nieletnim powinno się zapewnić zakwaterowanie w instytucjach posiadających personel oraz wyposażenie odpowiednie do potrzeb osób w ich kategorii wiekowej.

The directive does not give any protection to consumers who are based in one country and who purchase a product or flight or accommodation in a country outside the European Union.

Dyrektywa ta w ogóle nie chroni konsumentów, którzy mieszkają w jednym kraju, a wykupują produkt, lot lub zakwaterowanie w kraju poza Unią Europejską.

accommodation {rzecz.} (też: night's lodging, overnight stay, overnight stop)

nocleg {m.}

In such instances, meals or refreshments must be offered, as well as hotel accommodation for a maximum of two nights.

W takich przypadkach należy zapewnić posiłki lub przekąski, a także nocleg na maksymalnie dwie noce.

accommodation {rzecz.} (też: quarters, billets)

kwatera {f.}

accommodation {rzecz.} (też: adaptation)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "accommodation":

 

Podobne tłumaczenia

"accommodation" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "accommodation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We have also tightened up the arrangement for the accommodation of ships in distress.

Zaostrzyliśmy również przepisy dotyczące przyjmowania statków zagrożonych.

Very rare: accommodation disorder, blurred vision, oculogyration

Bardzo rzadko: zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych

the designation of an independent competent authority for the accommodation of vessels in distress,

wyznaczenia niezależnego organu właściwego ds. przyjmowania zagrożonych statków,

And with accommodation, they went on to college and had a full life in terms of their opportunities.

I z pewną pomocą, te osoby poszły na studia i otworzyło się dla nich wiele możliwości.

She flees and is lucky to find sheltered accommodation.

Ucieka z domu i na szczęście znajduje bezpieczne miejsce zamieszkania.

Employers are further required to make reasonable accommodation at work for workers with disabilities.

Ponadto pracodawcy muszą zapewnić w miejscu pracy stosowne udogodnienia dla pracowników niepełnosprawnych.

It is not possible to build within 300 metres of the coast or to increase the amount of hotel accommodation.

Przepisy nie dopuszczają zabudowy w odległości 300 metrów od wybrzeża ani zwiększania bazy hotelowej.

They need emergency accommodation, not least to prevent the spread of respiratory diseases.

Ludzie muszą znaleźć schronienie, dzięki czemu można uniknąć rozprzestrzeniania się chorób układu oddechowego.

The accommodation of trade and non-trade concerns and the necessary convergence of regulations are essential.

Kluczowe znaczenie mają uwzględnienie kwestii handlowych i pozahandlowych oraz niezbędna zbieżność regulacyjna.

But then, in order to resolve the situation, there must be some sort of accommodation, some sort of compromise.

Aby znaleźć wyjście z tej sytuacji, musi jednak nastąpić pewnego rodzaju porozumienie, pewien kompromis.

They will not get a new house or better accommodation from any airline companies or EU governments.

Osoby takie nie dostaną nowego domu, ani lepszego miejsca zakwaterowania od żadnej firmy lotniczej czy rządu UE.

Do you want to discover the country and have access to essential websites on accommodation, transports and discounts?

Chcesz poznać kraj i wejść na potrzebne witryny o noclegach, transporcie i zniżkach?

We saw passengers being left stranded at destinations, without accommodation or even a flight home.

Widzieliśmy pasażerów pozostawionych samym sobie w miejscach przylotu bez zakwaterowania, a nawet bez lotu powrotnego.

There are still thousands of people who are living in temporary accommodation and many shops and factories are closed.

Nadal tysiące ludzi mieszka w tymczasowych mieszkaniach, a wiele sklepów i fabryk jest zamkniętych.

au ability to release accommodation.

ogniskowaniu i podwójne widzenie.

very rare: accommodation disorder, blurred vision, oculogyration (eyes having uncontrolled circular movements)

Bardzo rzadko: zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych (niekontrolowane, koliste ruchy gałek ocznych)

Ketek may cause visual disturbances particularly in slowing the ability to accommodate and the ability to release accommodation.

Ketek może powodować zaburzenia widzenia, zwłaszcza zmniejszenie zdolności akomodacji i zdolności zwalniania akomodacji.

The foundations of a strong Union and a successful future are built on trust and mutual accommodation, just like in a family.

Podwaliny silnej Unii i udaną przyszłość buduje się w oparciu o zaufanie i wzajemne porozumienie, dokładnie tak, jak w rodzinie.

To lost ticket sales should be added the cost of accommodation, meals and transport for passengers who were stranded at airports.

Do utraty wpływów z biletów dodać należy koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu uwięzionych na lotniskach pasażerów..

The forced evictions, without provision of compensation or alternative accommodation, are completely contrary to international law.

Przymusowe wysiedlenia bez zapewnienia rekompensat i zastępczego lokum są całkowicie sprzeczne z prawem międzynarodowym.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.