Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "academic"

 

"academic" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 162

academic {przymiotnik}

academic {przym.} (też: academical)

akademicki {przym. m.}

That argument is becoming academic because the fish have effectively disappeared.

Ten spór staje się akademicki, ponieważ ryby praktycznie zniknęły.

(PL) Mr President, academic jargon has started to loom larger than policy in our enlargement strategy.

Panie Przewodniczący! W naszej strategii rozszerzenia akademicki żargon zaczyna dominować nad polityką.

Its added value is the link it establishes between the research sector and the academic and business world.

Jego wartość dodana to ogniwo łączące sektor badań naukowych, świat akademicki i biznesu.

As I said, the argument is now effectively academic.

Jak już powiedziałem, spór ma obecnie charakter czysto akademicki.

This is not an academic argument.

Nie jest to tylko argument akademicki.

academic {przym.} (też: scientific, sabbatical)

naukowy {przym. m.}

The Commission CFR will most probably be considerably shorter than the academic draft.

CFR-y Komisji najprawdopodobniej będą znacznie krótsze niż projekt naukowy.

Good, because before I tell you about that good news, I'm going to have to take a little excursion through some academic terrain.

To dobrze, bo zanim wam o niej opowiem, mam zamiar zabrać was na małą wycieczkę w pewien naukowy obszar.

I've been fascinated with crop diversity for about 35 years from now, ever since I stumbled across a fairly obscure academic article by a guy named Jack Harlan.

Od około 35 lat fascynuje mnie różnorodność roślin uprawnych, od kiedy natknąłem się na mało znany artykuł naukowy, napisany przez Jacka Harlana.

academic {przym.} (też: theoretical, imaginary)

teoretyczny {przym. m.}

academic {rzeczownik}

academic {rzecz.} (też: student)

student {m.}

academic {rzecz.} (też: scholar, scientist)

naukowiec {m.}

You wouldn't let academics out in the wild.

Nie puścilibyście naukowców luzem na wolność.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "academic":

 

Podobne tłumaczenia

"academic" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "academic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dad, being an academic, had no idea that Mike's Hard Lemonade contained alcohol.

Tata, będąc uczonym, nie miał pojęcia o tym, że Mike's Hard Lemonade zawiera alkohol.

Great academic institutions grow from the bottom up, not from the top down.

Rozwój wielkich instytucji akademickich następuje oddolnie, a nie odgórnie.

"Horizon," which takes its cue from the academics, won't touch it with a barge pole.

Pod wpływem tych środowisk nie porusza tego serial dokumentalny "Horizon".

Soft power is a concept invented by a Harvard academic, Joseph Nye, a friend of mine.

Soft power to koncepcja ukuta przez wykładowcę Harvardu Josepha Nya, mojego przyjaciela.

However, this should not be restricted to schools or academic education.

Przy czym nie powinna się ona ograniczać tylko do edukacji szkolnej czy akademickiej.

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...

This task should be left to independent academic research and public debate.

To zadanie powinno być rozwiązane w toku niezależnych badań naukowych i debat publicznych.

There are still districts in Warsaw where there are no proper academic reading rooms.

W Warszawie są jeszcze dzielnice, gdzie nie ma czytelni naukowych z prawdziwego zdarzenia.

We should join forces with the international academic community and try to move beyond GDP.

Powinniśmy połączyć siły z międzynarodowym środowiskiem naukowym i spróbować wyjść poza PKB.

There are three problem areas: firstly, the disproportion in the academic world.

Trzy obszary problemowe: po pierwsze, dysproporcja w obszarze nauki.

Here I'm really using the tools of one academic discipline to think about problems of another.

Używam narzędzi jednej dziedziny nauki by rozważyć problemy innej.

Budgetary temerity and probably some corporate academic interests soured the whole discussion.

Bezczelność budżetowa i prawdopodobnie interesy instytucji akademickich zepsuły całą dyskusję.

I think that the change where we guarantee academic training is extremely important.

Myślę, że zamiana, w ramach której gwarantujemy kształcenie akademickie, jest niezwykle ważna.

The competition runs in 11 euro area countries in the academic year 2011-2012.

Konkurs odbywa się w roku szkolnym 2011–2012 w 11 krajach strefy euro i składa z trzech etapów.

Now our education system is predicated on the idea of academic ability.

Nasz system edukacji opiera się na idei kompetencji akademickich.

This section concerns the recognition of academic qualifications.

Na tej stronie poruszamy wyłącznie kwestie związane z uznawaniem kwalifikacji akademickich.

Then there is the establishment of new partnerships between industry and the academic world.

Mamy także kwestię zbudowania nowych partnerstw pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim.

The promotion of academic careers for women must play a key role.

Promocja kariery akademickiej dla kobiet musi odgrywać kluczową rolę.

It is impossible to ignore the academic and financial level of the individual top universities.

Nie można ignorować poziomu akademickiego i finansowego poszczególnych najlepszych uniwersytetów.

However, this reasoning does not apply to the academic preliminary draft.

Jednak rozumowanie to nie dotyczy wstępnego projektu naukowego.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

abusive · abusively · abutment · abuzz · abysmal · abysmally · abyss · AC · acacia · academia · academic · academical · academically · academicals · academician · academics · academy · acanthus · ACAP · acathisia · acaulescent

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.