Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "academic"

 

"academic" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 120

academic {przymiotnik}

academic {przym.} (też: academical)

akademicki {przym. m.}

That argument is becoming academic because the fish have effectively disappeared.

Ten spór staje się akademicki, ponieważ ryby praktycznie zniknęły.

(PL) Mr President, academic jargon has started to loom larger than policy in our enlargement strategy.

Panie Przewodniczący! W naszej strategii rozszerzenia akademicki żargon zaczyna dominować nad polityką.

Its added value is the link it establishes between the research sector and the academic and business world.

Jego wartość dodana to ogniwo łączące sektor badań naukowych, świat akademicki i biznesu.

As I said, the argument is now effectively academic.

Jak już powiedziałem, spór ma obecnie charakter czysto akademicki.

This is not an academic argument.

Nie jest to tylko argument akademicki.

academic {przym.} (też: scientific, sabbatical)

naukowy {przym. m.}

The Commission CFR will most probably be considerably shorter than the academic draft.

CFR-y Komisji najprawdopodobniej będą znacznie krótsze niż projekt naukowy.

Good, because before I tell you about that good news, I'm going to have to take a little excursion through some academic terrain.

To dobrze, bo zanim wam o niej opowiem, mam zamiar zabrać was na małą wycieczkę w pewien naukowy obszar.

I've been fascinated with crop diversity for about 35 years from now, ever since I stumbled across a fairly obscure academic article by a guy named Jack Harlan.

Od około 35 lat fascynuje mnie różnorodność roślin uprawnych, od kiedy natknąłem się na mało znany artykuł naukowy, napisany przez Jacka Harlana.

The Europe 2020 strategy, for example, aims to increase the number of academics considerably.

Strategia "Europa 2020” ma na przykład na celu znaczne zwiększenie liczby pracowników naukowych.

It is a step forward in terms of making the Union a more attractive destination for students, academics and researchers from third countries.

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi krok w kierunku uatrakcyjnienia Unii jako miejsca docelowego dla studentów, pracowników naukowych i badaczy z krajów trzecich.

academic {przym.} (też: theoretical, imaginary)

teoretyczny {przym. m.}

academic {rzeczownik}

academic {rzecz.} (też: student)

student {m.}

I therefore hope that Parliament will adopt it, fulfilling the wishes of many students, academics and researchers in Europe and throughout the world.

Mam więc nadzieję, że Parlament go przyjmie i spełni w ten sposób pragnienia wielu studentów, pracowników akademickich i badaczy w Europie i na świecie.

It is a step forward in terms of making the Union a more attractive destination for students, academics and researchers from third countries.

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi krok w kierunku uatrakcyjnienia Unii jako miejsca docelowego dla studentów, pracowników naukowych i badaczy z krajów trzecich.

academic {rzecz.} (też: scholar, scientist)

naukowiec {m.}

No longer is the proposal being advocated just by academics and minority or opposition groups.

Propozycja ta nie jest popierana już tylko przez naukowców i małe lub opozycyjne grupy.

You wouldn't let academics out in the wild.

Nie puścilibyście naukowców luzem na wolność.

I have received feedback from the academics, who have announced that they will translate their draft, which means that there will definitely be French, German and English versions.

Otrzymałam opinie od naukowców, którzy ogłosili, ze przetłumaczą swój projekt, co oznacza, że na pewno będzie francuska, niemiecka i angielska wersja językowa.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "academic":

 

Podobne tłumaczenia

"academic" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "academic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Great academic institutions grow from the bottom up, not from the top down.

Rozwój wielkich instytucji akademickich następuje oddolnie, a nie odgórnie.

"Horizon," which takes its cue from the academics, won't touch it with a barge pole.

Pod wpływem tych środowisk nie porusza tego serial dokumentalny "Horizon".

Soft power is a concept invented by a Harvard academic, Joseph Nye, a friend of mine.

Soft power to koncepcja ukuta przez wykładowcę Harvardu Josepha Nya, mojego przyjaciela.

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...

These findings by the economists and the academics are quite surprising to me.

Te ustalenia ekonomistów i akademików są dla mnie sporym zaskoczeniem.

There are three problem areas: firstly, the disproportion in the academic world.

Trzy obszary problemowe: po pierwsze, dysproporcja w obszarze nauki.

Serious academics in Skopje do not support the nationalistic trends of their Prime Minister.

Poważni uczeni akademiccy w Skopje nie popierają nacjonalistycznych zapędów swojego premiera.

Budgetary temerity and probably some corporate academic interests soured the whole discussion.

Bezczelność budżetowa i prawdopodobnie interesy instytucji akademickich zepsuły całą dyskusję.

Here I'm really using the tools of one academic discipline to think about problems of another.

Używam narzędzi jednej dziedziny nauki by rozważyć problemy innej.

This section concerns the recognition of academic qualifications.

Na tej stronie poruszamy wyłącznie kwestie związane z uznawaniem kwalifikacji akademickich.

The competition runs in 11 euro area countries in the academic year 2011-2012.

Konkurs odbywa się w roku szkolnym 2011–2012 w 11 krajach strefy euro i składa z trzech etapów.

Now our education system is predicated on the idea of academic ability.

Nasz system edukacji opiera się na idei kompetencji akademickich.

Then there is the establishment of new partnerships between industry and the academic world.

Mamy także kwestię zbudowania nowych partnerstw pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim.

It is impossible to ignore the academic and financial level of the individual top universities.

Nie można ignorować poziomu akademickiego i finansowego poszczególnych najlepszych uniwersytetów.

However, how do we get from this academic work to political proposals?

Jednak jak przejść od pracy naukowej do wniosków politycznych?

See, I thought today was about the speech, the fellowship...... my academic future.

Myślałam, że najważniejszy jest referat, stypendium i studia.

Christian writers and academics are having to go into hiding.

Chrześcijańscy pisarze i pracownicy naukowi będą musieli się ukrywać.

A Turkish academic recently spoke of a poisoned atmosphere.

Jeden z tureckich pracowników akademickich mówił ostatnio o zatrutej atmosferze.

There is no automatic EU-wide recognition of academic diplomas.

W UE nie ma automatycznego uznawania dyplomów akademickich.

This is why I believe that relations between the academic and business worlds need to be strengthened.

To dlatego uważam, że relacje pomiędzy światem uczelni a światem biznesu należy pogłębić.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

abusive · abusively · abutment · abuzz · abysmal · abysmally · abyss · AC · acacia · academia · academic · academical · academically · academicals · academician · academics · academy · acanthus · ACAP · acapsular · acaricides

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.